Light Steel Indigo
DE EN ES FR HR IT NL PL PT SR SV
Auto °C °F

Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) regelen de relaties tussen enerzijds Het portaal (hierna: de Beheerder), die het internetportaal Weather Directory (hierna: de Portal) beheert, en anderzijds de gebruikers van het Portaal en diensten (hierna: de Gebruiker).
2. Onder de term Gebruiker vallen de volgende subgroepen:
A. de bezoeker van het Portaal als gebruiker van diensten (hierna: de Bezoeker)
B. een op het Portaal vermelde bedrijfsentiteit (hierna: de Ondernemer)

Artikel 2
1. Op alle onderlinge relaties tussen Beheerder en Gebruiker, die niet door deze Algemene Voorwaarden worden geregeld, zijn de toepasselijke regelgeving EU van toepassing.

Artikel 3
1. Door toegang te krijgen tot de inhoud of diensten van het Portaal en deze te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in deze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en aanvaardt hij deze Voorwaarden en alle andere gebruiksregels van het Portaal en de diensten die via het Portaal worden aangeboden.
2. Als de Gebruiker het niet eens is met de Voorwaarden, is hij verplicht het Portaal onmiddellijk te verlaten en het gebruik van enig onderdeel van het Portaal, evenals de diensten die via het Portaal worden verleend, stop te zetten.

Artikel 4
1. Door de inhoud van de Portal te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker alle risico's die voortvloeien uit het gebruik ervan en gaat hij ermee akkoord de inhoud van de Portal op eigen risico te gebruiken.

Artikel 5
1. De Beheerder wijst volledig elke verantwoordelijkheid af die op enigerlei wijze voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Portal, voor eventuele handelingen van de Gebruiker die de Portal gebruikt of misbruikt.
2. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die hij aan zichzelf of aan een derde partij toebrengt in verband met het gebruik of misbruik van het gebruik van het Portaal.

Artikel 6
1. De Beheerder kan de Voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigen of aanpassen en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die uit dergelijke wijzigingen voortvloeien.
2. Deze wijzigingen worden van kracht bij publicatie op het Portaal.
3. Door toegang te blijven krijgen tot de Portal en een deel van de inhoud of diensten ervan te blijven gebruiken, wordt de Gebruiker geacht akkoord te gaan met dergelijke gewijzigde of aangevulde Voorwaarden.

Artikel 7
1. Registratie, als dienst van de Beheerder aan de Ondernemer, bestaat onder meer uit:
A. invoer van bedrijfsgegevens van de ondernemer in de lijst met bedrijfsentiteiten op het portaal
B. het beschikbaar stellen van de bedrijfsgegevens van de Ondernemer via een bedrijvenzoekmachine binnen het Portaal
C. het blootstellen van de bedrijfsgegevens van de ondernemer aan 's werelds toonaangevende internetzoekmachines
D. het toekennen van een eigen website aan de Ondernemer binnen het Portaal, voor het weergeven en promoten van de bedrijfsgegevens van de Ondernemer, evenals zijn activiteiten
e. het verlenen van toegangsrecht tot het administratieve gedeelte van het Portaal waarmee de Ondernemer onder meer zelfstandig de inhoud van zijn eigen website binnen het Portaal kan bewerken
2. Na ontvangst van de betaling zal de Beheerder zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de betaling, de Ondernemer in de lijst van het Portaal plaatsen en de informatie openbaar maken via de website van het portaal.

Artikel 8
1. De Ondernemer is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens over de Ondernemer.
2. Iedere onregelmatigheid of wijziging is de Ondernemer verplicht schriftelijk, per post, per e-mail of via het contactformulier op de website van het Portaal aan de Beheerder te melden.

Artikel 9
1. De Beheerder zal, overeenkomstig zijn eigen technische mogelijkheden, de Ondernemer in staat stellen de gegevens zelfstandig te bewerken via de daarvoor bestemde administratieve pagina's op het Portaal, waarvoor de Ondernemer toegangsgegevens, inclusief wachtwoord, toegestuurd krijgt.
2. De Ondernemer is, net als iedere andere Gebruiker, verplicht de toegangsgegevens en het wachtwoord op een veilige plaats te bewaren.
3. De gebruiker is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste opslag, misbruik of ongeoorloofd gebruik van toegangsgegevens.
4. De Beheerder is op geen enkele grond aansprakelijk voor de schade die de Gebruiker of derden mocht lijden als gevolg van het handelen in strijd met deze bepalingen.

Artikel 10
1. Het verzoek tot inschrijving van de Ondernemer op de lijst van het Portaal kan de Gebruiker schriftelijk, per post, e-mail of via het contactformulier op de website van het Portaal indienen.
2. Ter bespoediging en vereenvoudiging van de procedure stuurt de Beheerder op eigen initiatief een brief met een aanbod tot inschrijving aan nieuw geregistreerde bedrijfslichamen naar het vestigingsadres van de statutaire zetel.
3. Het aanbod is niet overdraagbaar, kan niet worden gebruikt in plaats van een kostenafschrijvingsfactuur en is niet bindend.
4. De geldigheid van het bod vervalt na de op het bod zelf vermelde betalingstermijn.
5. De aanbiedingsbrief bevat vertrouwelijke gegevens en informatie die onder meer worden gebruikt om in te loggen op het contentmanagementsysteem, de rekeningen en de fiscale treasuryapplicatie en zij mogen deze in geen geval aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 11
1. De vergoeding voor de inschrijving van een ondernemer in de lijst van het portaal wordt bepaald op basis van de voorgaande statistische indicatoren.
2. Indien het honorarium binnen de in de aanbieding genoemde termijn wordt betaald, wordt een korting verleend, dat wil zeggen dat het bedrag van het honorarium wordt verminderd met de goedgekeurde korting.
3. Na het verstrijken van de betalingstermijn van de aanbieding vervalt het recht op korting, dat wil zeggen dat het inschrijfgeld volledig wordt berekend.
4. Na ontvangst van de betaling zal de Beheerder voor de verrichte dienst een factuur uitreiken, welke te downloaden is via de website van de Portal.

Artikel 12
1. De Beheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving enig onderdeel van zijn bedrijfsvoering, inclusief de Portal-website, te wijzigen, stop te zetten of aan te vullen.
2. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Beheerder verboden de inhoud van de Portal te wijzigen, kopiëren, weergeven of op enige andere wijze te gebruiken, verspreiden of verzenden.
3. Het is zonder uitzondering verboden om door de Beheerder uitgegeven documenten, teksten of correspondentie of delen van documenten, teksten of correspondentie, te kopiëren, tentoon te stellen of op enige andere wijze te gebruiken, te verspreiden of over te dragen, behalve voor het doel waarvoor zij werden uitgegeven . .

Artikel 13
1. De Dienstgebruiker gaat ermee akkoord dat de Beheerder zijn gegevens mag gebruiken en verwerken ten behoeve van het uitvoeren van de dienst, waaronder begrepen de behoeften van zijn eigen administratie en dienstverlening, alsmede verificatie van de identiteit van de Gebruiker, en dat hij contact kan opnemen met de Gebruiker die media gebruikt die voor hem beschikbaar zijn.
2. De Gebruiker die heeft ingestemd met het ontvangen van de nieuwsbrief gaat ermee akkoord dat de Beheerder zijn gegevens mag gebruiken voor informatieve activiteiten en dat hij via de voor hem beschikbare media contact kan opnemen met de Gebruiker om de Gebruiker te informeren over actuele aanbiedingen.

Artikel 14
1. De Beheerder behoudt zich het recht voor om de diensten aan de Gebruiker te weigeren of op te schorten, indien hij van mening is dat de Gebruiker onjuiste of valse informatie heeft verstrekt, of dat hij de diensten van de Beheerder op een ongepaste, illegale of op een andere onaanvaardbare manier gebruikt. manier.
2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de inhoud en informatie die via de Portaalwebsite beschikbaar wordt gesteld, evenals voor inbreuk op auteursrechten en andere rechten.

Artikel 15
1. De Beheerder zal passende inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op het Portaal volledig en accuraat is, maar is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid.
2. De Beheerder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte, incidentele, immateriële of materiële schade, verlies of kosten opgelopen als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de internetpagina's van het Portaal te gebruiken.
3. Deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de wet EU.
4. In geval van een geschil heeft zij exclusieve jurisdictie EU-Hof.